صد ونود و دومین روزقیام سراسری مردم ایران

روزیکشنبه  ۶ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود و دومین  روزقیام سراسری مردم ایران است .

روزشنبه  ۵ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود ویکمین روزقیام سراسری مردم ایران درتهران شبانه درپونک ،شهرک باقری واکباتان

شعارمرگ برخامنه ای سردادند ودرقم فضولهای آمربه حجاب اجباری از دست زنان شجاع کتک خوردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: