تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه سال نو در شهرهای مختلف

بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه سال نو در شهرهای مختلف از جمله اهواز، شوش و شوشتر دست به اعتراض زدند

لطفا به اشتراک بگذارید: