آخرین دستاوردهای مقاومت در سطح بین‌المللی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گفتگو با مهندس مسعود ابوعلی

سال پر تحول ۱۴۰۱ آخرین ساعات خودش را سپری می‌کند. در این سال عرصه مبارزه مقاومت ایران با رژیم آخوندی از کف خیابان شروع شد و تا جنگ سیاسی با آلترناتیوهای دست‌ساز آن ادامه پیدا کرد.

آخرین دستاوردهای مقاومت ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سالی که ساعات آخر آنرا پشت سر می‌گذاریم سالی بود مملو از سرفصلهای تعیین کننده. اجلاسهای متفاوت از اروپا، انگلستان، کانادا تا همین آمریکا پشت سر هم در پارلماهای مختلف و جلسه با نمایندگان کشورهای مختلف بوده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: