صد و هشتاد و چهارمین روزقیام سراسری مردم ایران

روزیکشنبه ۲۸ اسفند۱۴۰۱ صد و هشتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران است.

روزشنبه ۲۷ اسفند۱۴۰۱ صد و هشتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران در تهران تجمع

اعتراضی  معلولان و اعتصاب تاکسی‌داران در سنندج به‌دنبال گرانی و هزینه‌های بالای خرید بود.

 

 

 

 

 

 

 

جوانان شورشی و دلیر شهرستان لالی در استان خوزستان با مواد آتش زا

به ساختمان کمیته امداد خمینی تهاجم کرده و بیلبور سردر آن را به آتش کشید

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: