برنامه نوروزی در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان عوام و اعیان ـ قسمت اول

برنامه نوروزی در پارلمان انگلستان 

سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی: مردم ایران هر نوع دیکتاتوری را رد می کنند چه رژیم شاه و چه استبداد مذهبی. آنها به‌دنبال جمهوری دمکراتیک هستند و این محقق خواهد شد

سخنرانیهای آنا فیرث –لرد دیوید آلتون -سر راجر گیل- استیو مک کیب -باب بلکمن - لرد سینگ

حمایت نمایندگان از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی و تأکید بر ضرورت لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران

آنا فیرث نمایندهٔ مجلس انگلستان-خانم رجوی با طرح ۱۰ ماده‌یی و پلتفرم های دیگربه زنان ایران نشان داده استکه می‌توانند مسئولیت را به دوش بکشند

لرد آلتون-دولت ما نمی‌تواند تنها در اهمیت پاسخگو بودن رژیم در ایران حرف بزند بلکه باید برای تضمین پاسخگویی این رژیم و تحقق عدالت برای قربانیان اقدام کند

سر راجر گیل نماینده مجلس انگلستان-ما در کنار مردم ایران و خانم رجوی هستیم امیدواریم نوروز آینده برای مردم ایران اقبال بیشتری به همراه داشته باشد

باب بلکمن نماینده مجلس انگلستان-دولت انگلستان باید سپاه پاسداران را لیست‌گذاری کند و پرونده حقوق‌بشر رژیم ایران را به شورای امنیت ببرد

استیو مک کیب نماینده مجلس انگلستان-مردم ایران در این سال‌ها نشان داده‌اند که دیکتاتوری را به‌طور کامل و به هر شکلی نفی خواهند کرد. آنها دائماً شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» سر داده‌اند

لرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان -مردم ایران سزاوار زندگی در یک جمهوری آزاد و دمکراتیک هستند که در آن جدایی کامل دین و دولت وجود دارد

 

مطالب مرتبط

برنامه نوروزی مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان با حضور شماری از نمایندگان دو مجلس- قسمت آخر

گفتگو با دولت نوروزی- برنامه نوروزی مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان با حضور شماری از نمایندگان دو مجلس

 

لطفا به اشتراک بگذارید: