همبستگی نیروهای خلق و وحدت ملی

گفتگو با دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت

یکی از مهمترین فرازهای مبارزاتی هر جامعه‌ای که در آن مردم علیه دیکتاتوری قیام می‌کنند، موضوع اتحاد و همبستگی نیروهای مبارز راه آزادی است. 

همانطوریکه می‌دانید این روزها صحبتهای زیادی می‌شود حول اتحاد و همبستگی نیروها، شما فکر می‌کنید در دوران دیکتاتوری همبستگی و وحدت نیروها چه شاخص‌هایی باید داشته باشد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: