چهارشنبه‌سوری در اشرف۳- ۲۳ اسفند۱۴۰۱

خانم مریم رجوی:

امروز روز سوزاندن همه کهنگی ها همه اون ارتجاع و عقب ماندگی و همه اون ضدارزشها اونهایی که قبل از همه برای مردم مون نابسامانی میاره، در راسش هم‌چنان که گفتم دیکتاتوریهای شیخ و شاه اینها همه امروز باید به چی داده بشه؟ به آتش...

این آتش ها امروز در چهارشنبه سوری آخر سال۱۴۰۱ سمبلی هست از ادامه قیام مردم ایران برای به آتش کشیدن همه دیکتاتوریها- نابسامانی ها و عامل فقر و بدبختی و نکبت مردم ایران یعنی رژیم حاکم و همه اعوام و انصار و کمک رسانه هایش و اون پشتیبانانی که می‌خواهد قرض بگیره به‌قول شما از دیکتاتوریهای سابق... . .

بنابراین این آتش... . سرخی اون نشان‌داره از صف طولانی از شهدای قیام، صف طولانی از شهدای مردم ایران در ۴۴سال گذشته، ... . .

بنابراین اون رو باز گرامی می‌داریم و تعهد می‌دهیم و تعهد می‌دهید که این سرخی را سرختر و برافروخته‌تر نگهدارید تا نتیجه‌ی نهایی یعنی آزادی و آبادی مردم ایران.

لطفا به اشتراک بگذارید: