گسترش شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استانهای مختلف کشور

گفتگو با نوید کریمی

شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» از شعارهایی است که شانه به شانه با «شعار مرگ بر خامنه‌ای» یا مرگ بر دیکتاتور» و «این ماه ماه خونه/ سیدعلی سرنگونه» راه به اقبال اجتماعی باز کرد و فراگستر شد. 

رادیکالیستم ستودنی قیام ۱۴۰۱ از همان ابتدا راه را بر هر نوع واگشت به گذشته مسدود کرد و به این ترتیب بر انحراف و اپورتونیسم راست پیشی گرفت. شعار «مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهبر»، بیانگر بالغ شدن سلسله قیامهای مردم ایران، در دوران استیلای دیکتاتوری دینی به یک کیفیت نوین است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: