تلویزیون رژیم ـ هنگام سخنرانی وزیر خارجه تعدادی از اعضای وابسته به مجاهدین که در قالب سازمانهای مردم نهاد و خبرنگار بودند، سالن را ترک کردند

تلویزیون رژیم:

طی روزهای گذشته حسابهای وابسته به منافقین و ضدانقلاب در فضای مجازی به‌دنبال داغ کردن

هش تگ  والکوت به‌معنی ترک کردن بودند با این حال در حین سخنرانی وزیر خارجه بیشتر افراد در سالن حضور داشتند و صرفاً تعدادی از اعضای وابسته به گروهک تروریستی منافقین که در قالب سازمانهای مردم نهاد و خبرنگار در این نشست حضور پیدا کرده بودند سالن را ترک کردند

لطفا به اشتراک بگذارید: