دیروز در زاهدان چه گذشت؟

گفتگو با افسانه اسعدی

روز گذشته ما شاهد تظاهرات مردم زاهدان با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان و مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر بسیجی و مرگ بر سپاهی پس از نماز جمعه بودیم.

شرکت‌کنندگان در تظاهرات تراکت‌هایی حاوی شعارهای: شاهزاده، آقازاده قدغن، طناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد، و ولایت وکالت دو روی یک سکه را با خود در تظاهرات حمل می‌کردند.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: