سلسله عملیات کانون‌های شورشی در دهه زجر و در هم ریختن بساط تبلیغات رژیم آخوندی

- سلسله عملیات کانون‌های شورشی در دهه زجر و در هم ریختن بساط تبلیغات رژیم آخوندی به این مناسبت

- به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر در تهران، قم، رشت، قائمشهر و شوش

- وکیل من آتش است. نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری

لطفا به اشتراک بگذارید: