تظاهرات در زاهدان با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

شعارهای:

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر بسیجی ، مرگ بر سپاهی

 مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر  

چه دار باشه چه زندان ایستاده ایم تا پایان

 قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

تجاوز ، جنایت مرگ بر این ولایت

شاهزاده، آقازاده قدغن

طناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد

ولایت، وکالت دو روی یک سکه

لطفا به اشتراک بگذارید: