نقش زنان در قیام سراسری مردم ایران چه سابقه‌ای دارد؟

گفتگو با فهمیه گرفمی

قیام مردم ایران و نقش بسیار فعال و پیشتاز زنان در این قیام توجهات تمامی ناظران را به این معطوف کرده است که این نقش ناشی از چیست و چه سوابقی دارد و از چه محتوا و آرمانی برخوردار است.

رژیم آخوندی برخوردهای وحشیانه‌ای در زندانها و کف خیابانها با زنان دارد و از طرف دیگر این هفته شاهد بودیم که یک نمایشی تحت عنوان ارج‌گذاری به زنان تاثیرگذار برگزار کرد. شما این تناقض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  

لطفا به اشتراک بگذارید: