۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی سیزدهم بهمن

خلقهای تحت ستم حمایت خود از قیام مردم ایران را اعلام می‌کنند. یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و سازمان آزادی‌بخش فلطسین، طی پیامی به ملت قهرمان ایران اعلام کرد: سقوط شاهِ ایران نشانهٔ سقوط همهٔ رژیمهایی‌ست که آلت دست... . می‌باشند.

هیچ مزدور و نیرویی توان ایستادن در برابر موج خشم خلق را ندارد. کینه‌ای که بر اثر سالیان دیکتاتوری در انبان سینه‌های مردم انباشته شده، افروخته شده و شراره‌های آن مزدوران دیکتاتوری را می‌سوزاند.

امروز یکی از این شراره‌ها از دهانهٴ مسلسلهای مردم بپاخاسته گریبان یکی از مأموران سرکوبگر ساواک را گرفت. فریدون زندی معروف به اسدی سالیان در شکنجه و اعدام انقلابیون ایران دست داشت. بنا‌به گفتهٴ شاهدان، او حداقل ۱۵تن از انقلابیون را به‌قتل رسانده بود. آیا آن موقع فکر نمی‌کرد روزی فریادهای برآمده از گلوی زندانیان زیر شکنجه، از دهانهٴ تفنگهای مردم و جوانان، طومار زندگی سیاه او را در هم بپیچند؟ امروز چنین شد!

وقتی مردم مسلح می‌شوند، وحشت سراپای نظام دیکتاتوری و مهره‌های آن را فرا می‌گیرد. امروز کارکنان جغرافیایی ارتش شاهنشاهی طی تماسهای مکرر با کیهان وحشت‌زده گفتند که تابه‌حال در تظاهرات به سمت مردم شلیک نکردند. در پی کشتار مردم توسط ارتش شاه، مردم روی دیوار ساختمان ادارهٴ جغرافیایی ارتش نوشته‌اند: منتظر اقدامات انتقامی ما باشید.

هیچ‌کجا نباید نشانی از دیکتاتوری باقی بماند. امروز جوانان و دانشجویان ایرانی در بیروت و کانبرا پایتخت استرالیا، به سفارت رژیم شاه حمله کرده و عکسهای شاه را پایین کشیده و آتش زدند.

با اوجگیری قیام، وحدت در بین مردم و جبهه خلق هر چه مستحکم‌تر می‌شود. مردم از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نمی‌کنند. امروز کارکنان شرکت نفت اعلام کردند در راه تحقق آرمانها و اصول جنبش انقلابی ملت ایران همواره آمادهٴ هر گونه فداکاری و کمک هستیم. در همین راستا آنها آمادگی خود برای کمکهای مادی و معنوی به مردم را اعلام کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: