یاران شورشگر ـ بزرگداشت شهیدان قیام در زوریخ و سیدنی

زوریخ ـ ۱۱بهمن۱۴۰۱

برگزاری نمایشگاه شهیدان قیام سراسری مردم ایران در زوریخ توسط یاران شورشگر

سیدنی

هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه

فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی 

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان 

سلطنت ولایت یکصد سال جنایت

 

لطفا به اشتراک بگذارید: