تظاهرات و شعارهای شبانه در تهران و کرج

تهران ـ اکباتان ـ ۱۰بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی

مرگ بر بسیجی جیره خور

مرگ بر سپاهی بی شرف

مرگ بر خامنه ای آشغال

مرگ بر خامنه ای ضحاک

مرگ بر خامنه ای خونخوار

مرگ بر جمهوری اعدامی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: