وزیر دادگستری هلند: سپاه پاسداران تظاهرکنندگان خواهان آزادی را ترور می کند

خانم دیلان یزیلگز زگریوس وزیر دادگستری هلند در توئیتی با حمایت از نامگذاری سپاه پاسداران فهرست سازمانهای تروریستی اروپا نوشت:

سپاه پاسداران رژیم ایران تظاهر کنندگانی را که برای آزادی در ایران مبارزه می‌کنند، ترور می‌کند. من به‌نمایندگی از هلند مجدداً از افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریسم اروپا یا اعمال تحریمهای اضافی حمایت می‌کنم. ما باید به حمایت از مردم ایران ادامه دهیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: