واکنش رژیم آخوندی به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا چه بوده است؟

گفتگو با محمد درویش

هفته گذشته قبل از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا که خواهان لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران شده بود، و قبل از اجلاس شورای وزیران ولوله عجیبی در رژیم به راه افتاد. سوز و گدازهای سران رژیم هم پس از تصویب قطعنامه خیلی افزایش پیدا کرد.

همه کارگزاران و سردمداران رژیم مجاهدین را بعنوان باعث و بانی رسیدن به نقطه معرفی می‌کردند. بعد از اینکه شورای وزیران اتحادیه اروپا به‌جای تصویب لیست‌گذاری سپاه یکسری تحریمها را بر علیه سپاه و برخی سران و نهادهای رژیم وضع کرد رژیم یکسری واکنش‌هایی داشته که می‌خواهیم در این برنامه به آن بپردازیم 

لطفا به اشتراک بگذارید: