شعارهای شبانه در تهران، مرگ بر جمهوری اعدامی

تهران ـ پرند ـ ۶بهمن۱۴۰۱

خبرنگار صحنه: پرند ۶بهمن برق ها رفته و  مردم ریختند بیرون و دارند فحش میدهند.

مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر حکومت آدمکش

تهران ـ سعادت آباد ـ ۶بهمن۱۴۰۱

مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه 

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

لطفا به اشتراک بگذارید: