شعارهای شبانه در تهران و کرج ـ پنجشنبه۶بهمن

تهران ـ پونک ـ ۵بهمن۱۴۰۱

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

مرگ بر خامنه ای قاتل

مرگ بر جمهوری اعدامی

مرگ بر حکومت بچه کش

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

مرگ بر سپاهی 

مرگ بر بسیجی

مرگ بر کل نظام 

تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود 

لطفا به اشتراک بگذارید: