زندان قزل‌حصار کرج ـ انتقال سه نفر به سلول انفرادی جهت اعدام و تجمع خانواده‌های اعدامی‌ها

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال سه نفر به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

تجمع خانواده‌های زندانیان اعدامی مقابل زندان و یورش وحشیانه دژخیمان خامنه‌ای به تجمع‌کنندگان

لطفا به اشتراک بگذارید: