شعارهای شبانه در تهران

اصفهان ـ پایگاه بسیج ـ۳بهمن ۱۴۰۱

به امید آزادی به آتش کشیدن مرکز بسیج

نقده ـ به آتش کشیدن مقر مزدوران 

شعارهای شبانه در تهران:

تهران ـ جنت آباد ـ ۳بهمن۱۴۰۱

مرگ بر اصل ولایت فقیه 

مرگ بر دیکتاتور 

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

 

لطفا به اشتراک بگذارید: