۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی ـ چهارم بهمن

دیوارهای اختناق با ضربات کوبنده مردم فرو می ریزد. 

لایحه انحلال ساواک به مجلس تقدیم شد. 

سرگرد ایوبی رئیس گارد دانشگاه جندی شاپور هدف گلوله دو ناشناس قرار گرفت. آنگاه شلیک کنندگان با موتور صحنه را ترک کردند. همچنین وقتی کیهان عکس تظاهرات ۱۰۰هزار نفره مردم اصفهان در روز اربعین حسینی را چاپ کرد، عظمت قیام واضح تر گردید. 

قسمتهای دیگر این برنامه:

۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی ـ اول بهمن 

۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی ـ دوم بهمن

  ۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی ـ سوم بهمن

لطفا به اشتراک بگذارید: