آفساید ـ سالمرگ سلیمانی، قاسم کتلت ـ پیک شادی

امسال در سالمرگ سلیمانی رژیم قصد داشت با برگزاری ده روز مراسم و همایش و سایر جنگولک بازیهای دیگر روحیه شورشگری را   در بین جوانان انقلابی  ایران از بین ببرد به خیال خودش.

پاسدار سلامی: چقدر دشمن دروغ پراکند در فضای مجازی تا قلب و ذهن جوانان ما را برباید. تا آنها را نسبت به انقلابشان بدبین بکند و متنفر بکند....

لطفا به اشتراک بگذارید: