سرود «دانشگاه» برای دانشجویان پیشتاز

۱۶ آذر آذرفشان است

از تنش همچنان خون چکان است

شعله شعله تازه‌تر کن

هان خطر کن

خشم بردار

وقت رزم آمد و دادخواهی

جان ستان از شیخ جراره بر تخت شاهی

شب نپاید

همرهان دست ما حلقه باید

از خیابان جدایی نشاید

مشت دانشگاه پرتوان است

خشم او خشم او بی‌امان است

 

مطالب مرتبط

ترانه سوگند ـ دانشجویان دانشگاه تهران

دانشگاه

لطفا به اشتراک بگذارید: