ترانه سوگند ـ دانشجویان دانشگاه تهران

این نامه را برایت

از خاک کوچه‌های سرد

با خون سرخ خود نوشتم

تا روید خنده‌ها ز درد

چون روز دیگر آید

روید لاله سبزه‌هاست

خورشید جاودان آزادی

نور آسمان ماست

مطالب مرتبط

ترانه باید تفنگو برداشت

دانشگاه

لطفا به اشتراک بگذارید: