تاثیرات استمرار قیام روی رژیم آخوندی ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با مجید حریری

در قسمت از برنامه می‌پردازیم به موضوعی که امروز مطرح هست و باید به آن توجه کرد، و آن علت ورود خامنه‌ای به صحنه است. واقعیت این است که استمرار قیام برای هفتاد روز تاثیرات غیرقابل بازگشت روی مردم و در مقابل آن روی حکومت آخوندی دارد.

این تاثیرات خودش را در موضعگیری خامنه‌ای و سایر سرکردگان و مهره‌های رژیم آخوندی به وضوح می‌توان دید. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به وجوه درونی و پنهان تاثیرات قیام در حکومت آخوندی بپردازیم.

مطالب مرتبط

ورود دانشجویان به قیام ایران و روشن نگه داشتن شعله‌های آن ـ ایران بپا می‌خیزد

فغان و فریاد رئیسی جلاد درمانده در برابر قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: