درگیری و تظاهرات و اعتصاب در سراسر میهن اشغال شده ـ پنجشنبه ۳آذر

انقلاب دموکراتیک و قیام ایران با درگیری و تظاهرات و اعتصاب در سراسر میهن اشغال شده 

تهرانپارس ـ ۳آذر

تهران ـ خیابان ولیعصر ـ۳آذر

اصفهان ـ ۳آذر

بوشهر جم ـ ۳آذر

تهران - ۳آذر

تهران ـ پونک ـ۳آذر

زاهدان ـ۳آذر

کرج ـ ۳آذر

تهران ـ ستارخان ـ ۳آذر

 

مطالب مرتبط

تظاهرات و درگیری جوانان دلیر با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای در اندیمشک ـ از آبان تا آبان

شصت‌ونهمین روز قیام - اعتصاب گسترده در کردستان و تظاهرات در شهرهای میهن - توئیت خانم مریم رجوی