خانم مریم رجوی: درود به شهرهای به‌پاخاسته، که یاد شهیدان را به استمرارٍ قیام، برای به زیر کشیدنٍ رژیمٍ جلادان تبدیل می‌کنند

خانم مریم رجوی: درود به شهرهای به‌پاخاسته، از جوانرود و مهاباد و پیرانشهر تا کرمانشاه و بوشهر و مرودشت و دیگر شهرها، که یاد شهیدان را به استمرارٍ قیام، برای به زیر کشیدن رژیم جلادان تبدیل می‌کنند. آنها ثابت کردند که «دیگر زره‌پوش و هلی‌کوپتر و تیربار هم اثر ندارد»! این، قیامی است تا پیروزی.

مطالب مرتبط

خانم مریم رجوی: رژیم بعد از دو ماه سرکوب، به لشکرکشی با تیربار و زرهپوش و هلیکوپتر روی آورده است

شصت و هفتمین روز قیام، خیزش مردم از کردستان و کرمانشاه تا مرودشت و بوشهر و بندرعباس