فعالیت‌های اشرف‌نشانها در اتریش در حمایت از قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با مهران مومنی

ما ایرانیان خارج از کشور عموما و بخصوص هواداران سازمان مجاهدین که در تمامی صحنه‌ها حضور داشتم با انگیزه قیام سراسری مردم ایران با عزم صد برابر به جنگ این رژیم می‌رویم. قیامی که تحسین جهانی را برانگیخته است. قیامی که زنان لیدرهای آن هستند.

مسئولیت ما رساندن پیام همین قیام در سطح جهانی است. در مرحله مقدماتی برخی جریانات مماشاتگر و فرصت‌طلبهای داخلی قصد سواستفاده داشتند که بگویند که قیام برای روسری یا حجاب است. در حالیکه این قیام پایه در تمامی مشکلاتی است که رژیم برای مردم ایران در این چهل سال بوجود آورده است. این یک انقلاب تمام عیار است. خواست مردم ایران چیزی جز سرنگونی رژیم نیست.

مطالب مرتبط

نقش دانشجویان در قیامهای مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

استمرار حمایت‌های بین‌المللی با قیام سراسری/ جو بایدن، کاملا هریس، حزب سوسیال‌دموکرات اتریش، مایک پمپئو، برد شرمن، دیوید آلتون و جولی زیروویکز

لطفا به اشتراک بگذارید: