خانم مریم رجوی: درود بر معلمان و دانش‌آموزان اعتصابی در شهرهای ایران

خانم مریم رجوی: درود بر معلمان و دانش‌آموزان اعتصابی در شهرهای ایران که با شعار «مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر دیکتاتور» علیه ظلم و ستمبه‌پاخاسته‌اند. نیروی آگاه و همبسته دانش‌آموزان و دانشجویان، معلمان، فرهنگیان و استادان، قیام برای سرنگونی رژیم جهل و جنایت را گسترش می‌دهند.

مطالب مرتبط

تماس ۲تن از نمایندگان کنگره آمریکا با رئیس جمهور برگزیده مقاومت درمورد وضعیت قیام

خانم مریم رجوی: به‌رسمیت شناختن حق ملت ایران برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و استقرار دمکراسی