پیوستن بازاریان خیابان طالقانی اصفهان به اعتصاب برای همبستگی با قیام سراسری

در اصفهان بازاریان خیابان طالقانی به اعتصاب برای همبستگی با قیام سراسری پیوستند.

مطالب مرتبط

تظاهرات کشاورزان اصفهان در اعتراض به غارت آب زاینده رود

اعتصاب سراسری معلمان و دانش‌آموزان در حمایت از قیام سراسری + توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: