وظایف متخصصین ایرانی در قبال قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با محمد نامداری

از پس چهار دهه تمامیت‌خواهیِ ایدئولوژیک، انحصارطلبیِ سیاسی، تمامیت‌خواری اقتصادی و افسارگسیختگی سرکوب و جنایت، چنین شده است مختصات و موقعیت انفجاریِ میان حاکمیت ولایت فقیه و مردم ایران. موقعیتی که از یک‌طرف هزار هزار مردم ایران در کف خیابان‌ها، دادخواهی نان و کار و حقوق و خون می‌کنند و هزار هزار دیگر، مهاجرت ناگزیر را با تمام مرارتها و ناکامی‌ها و خطرهایش، به‌جان می‌خرند و برمی‌گزینند.

حاکمیت ولایت فقیه با سه ویژگیِ ضدبشری یعنی تمامیت‌خواهی، انحصارطلبی و افسارگسیختگی در سرکوب و چپاول، مردم ایران را به مرحله انتخاب ماندن[با پرداخت بهای سنگین زنده بودن] و رفتن [با پرداخت بهای طاقت‌فرسای ترک وطن] رسانده است. چنین آواری، زندگی و آینده مردم را محاصره نموده که افزایش ماه به ماه شمار متخصصان و مهاجرین از ایران آخوندزده و اشغال‌شده، سیر صعودی و شتابان گرفته است.

مطالب مرتبط

بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی ـ ایران بپا می‌خیزید

 

لطفا به اشتراک بگذارید: