در دانشگاه صنعتی شریف چه اتفاقی افتاد؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با علیرضا معدنچی

روز یکشنبه ۱۰مهر، خیزش و پایداری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران، برگی فراموشی‌ناپذیر را در هفدهمین روز قیام و انقلاب مردم ایران رقم زد.

دانشجویان بپا‌خاسته که شخص خامنه‌ای و بیت‌العنکبوت او را آماج شعارهای خود قرار داده بودند، خلیفهٔ ارتجاع را چنان به‌خشم آوردند که او شمار زیادی از گارد وحشی و لباس شخصی‌های خود را برای سرکوب آنها گسیل کرد.

مزدوران سرکوبگر دانشجویان را به‌محاصرهٔ خود درآوردند و با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور، شماری از دانشجویان را زخمی و دهها تن را دستگیر کردند. این جنگ نابرابر ساعتها ادامه داشت و مزدوران که ظاهراً دستور داشتند تا کار دانشگاه شریف را یک‌سره کنند و آن را عبرتی برای دانشجویان سایر دانشگاههای کشور نمایند، در این مأموریت شکست خوردند؛ نخست به‌دلیل پایداری شجاعانهٔ دانشجویان و دوم به‌دلیل حمایت و همبستگی گستردهٔ جوانان شورشگر و مردم تهران با دانشجویان.

مطالب مرتبط

چرا رژیم نتوانسته مانع استمرار قیام سراسری مردم ایران شود؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

دانشگاه شریف و فرازی در قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: