اسامی ۵۱شهید دیگر قیام سراسری

۱. نیکا شاکرمی۱۷ساله تهران شهادت ۷مهر۱۴۰۱

۲. محمد زمانی ۱۶ساله تهران شهادت ۳۰شهریور۱۴۰۱

۳. عرفان نظر بیگی تهران شهادت ۷مهر۱۴۰۱

۴. علیرضا حسینی ۲۶ساله تهران شهادت ۱ مهر۱۴۰۱

۵. جواد خوانساری ۳۶ساله تهران شهادت ۱ مهر۱۴۰۱

۶. محسن محمدی کوچکسرایی قائم‌شهر شهادت ۳۰شهریور۱۴۰۱

۷. محمدرضا ادیب توتازهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۸. لال محمد عالی زهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۹. بلال آنشینی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۰. محمد براهویی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۱. محمود براهویی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۲. ریاست (بادل) بلوچ زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۳. عبدالرحمن بلوچی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۴. علی اکبر حلقه بگوش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۵. محمد فاروق رخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۶. منصور رخشانی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۷. جلیل رخشانی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۸. عبدالمجید ریگی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۱۹. محمد ریگی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۰. احمد سرگلزایی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۱. صمد شاهوزهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۲. احمد شه بخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۳. عبدالملک شه بخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۴. عمران شه بخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۵. فرزاد شه بخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۶. احمد شه بخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۷. یاسر شه بخش زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۸. اقبال شهنوازی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۲۹. عمر شهنوازی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۰. محمد اقبال شهنوازی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۱. امیر حمزه شهنوازی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۲.  محمد صدیق نارویی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۳. لال محمد آنشینی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۴. ابوبکر علی زهی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۳۵. حمید عیسی زهی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۳۶. امین الله قلجایی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۷. محمد قلجه ای زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۸. نعمت الله کبدانی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۳۹. ابراهیم گرگیج زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۴۰. محمد علی گمشادزهی ۱۸ساله زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۴۱. محمد امین گمشادزهی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۴۲. واحد گمشادزهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۴۳. صلاح الدین گمشادزهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۴۴. جلیل محمد زهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۴۵. حمزه نارویی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۴۶. یونس نارویی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۴۷. حمید نارویی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۴۸. رافع نارویی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۴۹. ابوبکر زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

۵۰. عبدالغفور نوربراهویی زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

۵۱. امین زاهدان شهادت ۸مهر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

 

بزرگداشت شهیدان قیام در اشرف۳ و ضرورت استمرار قیام

انتشار اسامی ۵۷شهید قیام شامل اسامی ۴۴شهید قیام روز جمعه مردم زاهدان