نقش زنان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با دکتر عاطفه آشتیانی

صحنه‌هایی که در آن مردم و جوانان شورشگر و به‌ویژه زنان دلاوری که نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح رژیم را مورد تهاجم قرار می‌دهند و به‌فرار وامی‌دارند، در رسانه‌های جهان بازتاب یافته و آنها را به‌تحسین شجاعت و جسارت قیام‌کنندگان ایرانی که برای آزادی به‌پا خاسته‌اند واداشته است.

این قیام حاصل یک مقاومت ۴۳ساله است. مقاومتی که در آن زنان که تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، در برابر یک آپارتاید جنسی توسط رژیم وحشی زن‌ستیز قد علم کردند و جنگیدند. نیروی محرک در این قیام؛ جوانان شورشی، دختران و پسران بی‌باک و بیم، گرسنگان، کارگران، معلمان و سایر اقشار جامعه و در کانون آن «زنان» می‌باشند.

زنان و نیروهای جوان و شورشی دههٔ۸۰ وجه غالب نیروهای رزمنده صحنه را تشکیل می‌دهند.

مطالب مرتبط

بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

چه کسی می‌ترسد؟