اعتراف به نقش محوری جوانان در قیام سراسری مردم ایران

پاسدار صفار هرندی ـ ۷مهر۱۴۰۱

این محیط ازدحام را چرا فراهم می‌کنیم برای جوانها و برای افرادی که خودشان بمب احساسات و هیجان هستند ما اونها را به سمت انفجار می‌بریم...

واقعا بنشینند آیا این شرایط افسارگسیخته‌ای که ما در فضای مجازی که سرنخش دست دشمنان ما است وقتی اراده می‌کنند که اوضاع کشور را بهم بریزند. آموزش شورشگری آموزش استفاده از کوکتل مولوتف برای حمله به اجتماعات مردمی و یا مثلا به تأسیسات دولتی این را از طریق فضای مجازی دارند منتقل می‌کنند آیا باز هم حکم باید بکنند که بگذاریم فضای مجازی هر جوری که دلش می‌خواهد خودش پیش برود.

 

مطالب مرتبط

ابراز وحشت مهره‌های رژیم از قیام سراسری و مجاهدین ادامه دارد

چه کسی می‌ترسد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: