تجمع بستگان و خانواده‌های دستگیر شدگان قیام در مقابل زندان اوین

بیش از ۳۰۰تن از بستگان و خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان اوین تجمع کردند. آنان در مقابل تهدیدهای دژخیمان خامنه ای فریاد می زدند بی شرف بی شرف.

مأموران سرکوبگر به سوی خانواده های معترض گاز اشک آور شلیک کردند.

 

مطالب مرتبط

قیام در ۱۵۴شهر در ۳۱استان بیش از ۲۰۰ شهید و حداقل ۱۰۰۰۰ دستگیری ـ پیام خانم مریم رجوی

گسترش قیام به ۱۵۴شهر، ۲۰۰شهید و ۱۰هزار دستگیری در ۱۰روز اول قیام

 

لطفا به اشتراک بگذارید: