چرا جوانان ایران امروز قیام می‌کنند؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با حنیف ماهوتچیان

جوانان شورشی یاد گرفته‌اند که قیام را در یک شهر متمرکز نکنند تا امکان تجمع قوای سرکوبگر در یک نقطه فراهم نشود، این ویژگی باعث شده است که هر روز شهرهای جدیدی به نقشهٔ قیام بپیوندند و توان دشمن اشغالگر ایران برای مقابله با انرژیهای انفجاری قیام، شقه شقه شده و تحلیل برود.

جوانان قیام‌آفرین با الگوگیری از کانون‌های شورشی اکنون می‌دانند که کار تیمی و گروهی، داشتن سازماندهی و آرایش و طرح و تاکتیک از شرایط ضروری برای درافتادن با سگان زنجیری خامنه‌ای است. رمز پیشروی فقط و فقط تهاجم است؛ حداکثر تهاجم. تهاجم جمعی به نقاط ضعف نیروهای بی‌انگیزه و مزدبگیر ولایت فقیه، آنها را از پشتیبانی میدانی قطع می‌کند و وادار به عقب‌نشینی می‌نماید.

مطالب مرتبط

کمک‌های اولیه به مجروحان قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

تهاجم حداکثر توسط جوانان شورشگر و آزادی‌ستان