تظاهرات دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از قیام سراسری

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از قیام سراسری ـ روز چهارم مهر ۱۴۰۱ دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می‌دادند دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.

مطالب مرتبط

نگاهی به نقش جوانان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از قیام سراسری - چهارم مهر + فیلم