نگاهی به نقش جوانان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با غزاله افشار

دیدن چهرهٔ ایران عزیز‌مان در روزهای قیام سراسری، هر ایرانی شرافتمند را غرق غرور و افتخار می‌کند. همهٔ نسل‌های ایران‌زمین در این افتخار ملی شرکت دارند.

اکنون روز ایران و ایرانی است. روز برخاستن، روز در هم گره زدن فریادهای حماسی، روز یکی شدن و در درد مشترک به همبستگی رسیدن؛ روز به حرکت درآمدن و به حرکت درآوردن؛ روز آزاد کردن خشمی انفجاری برای برانداختن و برکندن خشت‌های استبداد، ارتجاع و بنیادگرایی در موجودیتی اهریمنی به‌نام «ولایت فقیه»

نباید فریب دمدمه و افسون آخوندها و سران جنایتکار حکومت را خورد. آنها با استفاده از ترفندهای هزار بار استفاده شده مانند تقسیم قیام‌آفرینان به «معترض» و «اغتشاش‌گر» می‌خواهند در صف متحد مردم شکاف ایجاد کنند. تجربهٔ خونین نشان داده است که به چیزی جز کرنش، ذلت و تمکین به حکومت‌شان راضی نیستند. این نبرد بین مرگ و زندگی است. یا باید تن به انقیاد و بردگی آنها داد یا برخاست و به دختران و پسران جوانی پیوست که کف خیابان را به تپش درآورده‌اند.

تجربه‌های جنگ و گریز خیابانی به قیام‌آفرینان می‌گوید که باید از تمام روش‌های مقاومت استفاده کرد.

مطالب مرتبط

از پنج مهر تا پنج مهر ـ قیام سراسری مردم ایران

تهاجم حداکثر توسط جوانان شورشگر و آزادی‌ستان