تظاهرات بزرگ درنیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت آخر

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد هم‌زمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

چهارشنبه ۲۱سپتامبر ۲۰۲۲ ـ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

سخنرانان:

دکتر اشرف شیرزاد

کیانا افشار

سینا سعیدیان

 

مطالب مرتبط

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت سوم

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت دوم