تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت دوم

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد هم‌زمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ ـ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

قسمت دوم

 

مطالب مرتبط

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت اول

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران علیه حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک- اول مهر