فینیتو با جسم ناقصش ـ پیک شادی

فینیتو: آخ آخ جسم ناقصی دارم مغز درب و داغونی همی دارم ای وای ای هوار

کدخدا جان فدای روده‌های گره خورده‌ات بشوم من انشاالله خوب همی می شوندی

فینیتو: مردک مسخره دونگ این قدر گره روده مرا در بوق و کرنا نکنندی اینشالله درمانی را من خودم یادت دادم که خرج اهالی کنی حالا داری خرج من می‌کنی؟

کدخدا اگر روده هایت باز نشود و بمیری بیچاره می‌شویم. وضعیت فینیتو اغتشاشنده می‌باشندی.

.....

مطالب مرتبط 

انیمیشن دهکده فینیتو ـ کنفرانس ریس ریس و وعده‌های که هیچ کدام محقق نشد

انیمیشن طنز و سیاسی فینیتو – این قسمت مکتب خانه – کانال تلگرام

 

لطفا به اشتراک بگذارید: