تظاهرات یاران شورشگر ـ همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

فراخوان به محاکمه رئیسی جلاد ۶۷

برلین ـ تاریخ: ۳۹شهریور ۱۴۰۱

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی

خامنه ای ضحاک می کشیمت زیر خاک

کردستان  کردستان گورستان فاشیست ها

ژنو  ـ مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل ـ تاریخ: ۳۰شهریور ۱۴۰۱

مهسای ما نمرده این دولته که مرده 

آخوندهای زن ستیز بترسید بترسید 

سنگفرش هر خیابان پر شد ز خون یاران 

از کردستان تا تهران ستم علیه زنان 

 

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک ـ گفتگو با اشرف‌نشانها

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور