نگاهی به آخرین وضعیت قیام در شهرهای مختلف میهن ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

گفتگو با یاسر جهان‌نژادی

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه ملی موسوم به بهشتی در تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه خوارزمی کرج، علوم پزشکی تبریز و علوم اجتماعی علامه امروز سه‌شنبه ۲۹شهریور در سومین روز خیزش دانشجویان در حمایت از قیام سراسری و در اعتراض به‌قتل مهسا امینی توسط گشت کشتار رژیم تظاهرات کردند.

در سومین روز تجمع دانشگاه تهران، دانشجویان رو به خیابان فریاد می‌زنند: کشتار پشت کشتار، لعنت به گشت ارشاد

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با شعار «کشتار برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری» تظاهرات کردند

دانشگاه علم و صنعت با شعار مرگ بر ماشین گشت کشتار و  دانشگاه بهزیستی و علوم توانبخشی تهران با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه تظاهرات کردند

مطالب مرتبط

چرا خیزش اخیر در شهرهای میهن به سرعت به درگیری با نیروهای سرکوبگر کشید؟ ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

تظاهرات دانشجویان علم‌و‌صنعت، بهشتی، یزد، خوارزمی کرج، علوم پزشکی تبریز، علوم اجتماعی علامه و امیرکبیر تهران در حمایت از قیام سراسری

لطفا به اشتراک بگذارید: