مهاجرت پزشکان و کادر درمانی از ایران تحت حاکمیت آخوندها ـ روی خط ایران

گفتگو با پروفسور فیروز دانشگری، پروفسور جراح در دانشگاه اوهایو از آمریکا

این روزها موضوع کمبود پزشکان متخصص و عمومی از یک سو و کمبود کادرهای درمانی و پرستار از سوی دیگر منتشر می‌شه، واقعیت تلخی که رسانه‌ها و مقامات حکومتی را ناگزیر به اعتراف به موج گستردة مهاجرت پزشکان و کادرهای درمانی از کشور کرده.

به دلایل معیشتی و صنفی مهاجرت کادرهای درمانی و پزشکان اشاره شد. آیا دلایل دیگری هم وجود دارد؟  مثلا امکانات و آزادی‌هایی که پزشکان و کادرهای درمانی در سایر کشورهای پیشرفته برخوردارند چه تفاوتی با وضعیت همکارانشان در ایران دارد؟

مطالب مرتبط

دروغ‌پردازی آماری به سبک آخوندها ـ روی خط ایران

خالی شدن دانشگاههای علوم پزشکی از نخبگان