سمت و سوی یکدست‌سازی نظام آخوندی ـ روی خط ایران

گفتگو با سمیه شعبانی

واژه سالگرد تداعی‌کننده زمانی برای سنجش و حسابرسی از روند طی شده است.
سال گذشته وقتی خامنه‌ای میخواست رئیسی جلاد را از صندوق نمایش انتخابات بیرون بیاورد، از یکدست‌سازی نظامش دم میزد. این یکدست‌سازی به کجا رسید؟ و چه سمت و سویی دارد؟

این روزها شاهد هستیم اعضای همان مجلس باصطلاح یکدست خامنه‌ای با صراحت بیشتری علیه رئیسی صحبت میکنند، حتی در رسانه‌های باند خامنه‌ای هم وضعیت بهمین منوال است.
پس این یکدستی که خامنه‌ای میگفت چه شد؟ و چرا صحنه به این شکل است؟

 

مطالب مرتبط

کارنامه‌ی یک‌ساله‌ی آخوند رئیسی و وعده‌های او ـ روی خط ایران

پاسخ مردم به بیلان حکومت رئیسی جلاد؟