فینیتو ـ فراخوان نوچه‌ها توسط کدخدا ـ پیک شادی

پیک شادی ـ فینیتو ـ فراخوان نوچه‌ها توسط کدخدا ـ ۲۰مرداد۱۴۰۱

روزی روزگاری کدخدا نوچه هایش را فرا همی خوانده بودیمندی تا چاره ای بیاندیشندی

ای کدخدا زمانه طوری شده که هر کجا ما را می بینندی، کتک فراوانی میزنندی. من برای اینکه به بیت شما بیایموندی سه بار  لباس عوض کردندی.

کدخداجان روزی نیست که اهالی هفت جد و آباد تو و مرا  آسفالت نکرده باشندی 

نترسید نترسید کدخدای سال ۵۰۰ همان کدخدای سال ۶۰۰ می باشندی 

 

مطالب مرتبط 

سیل در فینیتو – سلفی گرفتن کدخدا روی دوش اهالی

نه من رأی نمیدهم ـ رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک