تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در  ۸شهر میهن

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز، شوش، اراک، کرمانشاه، کرمان، رشت، خرم‌آباد و بابل ـ ۱۹مرداد ۱۴۰۱

بازنشستگان اراک

مخبر کره خر اعدام باید گردد

مصوبات شورا اجرا باید گردد

 

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی درشش شهر ـ پیام خانم مریم رجوی

خیزش بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور